Psychosomatika

Psychosomatika se snaží vidět více než výsledky laboratorních testů a popisy rentgenových snímků. Snaží se pomáhat klientovi hledat a nacházet souvislosti svých obtíží ve vztahu k jeho životnímu stylu, k prožívaným skutečnostem, nebo naopak k neprožívaným – vytěsněným skutečnostem a emocím.

Úspěch psychosomatického přístupu do značné míry závisí na samotném klientovi, na jeho ochotě přijmout odpovědnost za své zdraví, na upřímnosti a otevřenosti s jakou hledá souvislosti svých obtíží a svého životního stylu a prožívání. Úspěch závisí na ochotě klienta přijmout současné a zároveň ochotě ke změně.

Psychosomatika nenabízí jednoduchá přimočará řešení, ale spíše dlouhodobější spolupráci v podobě doprovázení na cestě hledání lepší rovnováhy v životě a zlepšení zdraví.

Ve své praxi se opírám o dynamickou psychoterapii, tedy na vzájemném bezpečném vztahu a jeho dynamice, nicméně využívám i řadu dalších technik, zejména mindfulness (všímavost).

Jsem otevřený ke spolupráci s Vaším ošetřujícím lékařem.

Psychosomatická konzultace (50 min)

Psychosomatická konzultace je základním vstupním pohovorem. Poskytne Vám prostor k vyjádření nejen svých potíží, které Vás přivedly k lékařům, ale i Vašich představ a pocitů, které tyto potíže provázejí. Je mapován dosavadní průběh potíží, či onemocnění a dosud podstoupená vyšetření. Součástí bývá i základní zmapování Vašeho života, tzn. dotazy na dosavadní průběh života, partnerský a profesní život a Vaše sociální zázemí. 

Cílem konzultace je posouzení možností další péče a vzájemná dohoda ohledně nejvhodnější psychosomatické/psychoterapeutické péče (individuální, či skupinová terapie atp.).

Psychosomatická konzultace s časovou osou (90 min)

Práce s časovou osou je specifickým rozšířením základní psychosomatické konzultace, která se zaměřuje na časové souvislosti obtíží a onemocnění v kontextu událostí osobního i rodinného života pacienta. Oproti standardní psychosomatické konzultaci se více zaměřuje na vztahové souvislosti a rodinu jako systém, ale nadále se jedná o individuální konzultaci. Je vhodná zejména v případě potíží s negativním nálezem lékařských vyšetření (včetně pomocných laboratorních, radiologických atp.) a v případě opakovaně se vracejících, řádně léčených onemocnění, event. i relapsů některých chronických onemocnění a chronické bolesti.

Cílem konzultace je nahlédnout možné souvislosti a nabídnout možnosti další péče, např. individuální, či rodinnou terapii aj.

Individuální psychoterapie s psychosomatickým zaměřením (50 min)

Je systematickou, zpravidla dlouhodobou péčí založenou na vzájemném vztahu klient – terapeut, která klientovi poskytuje výhodu plné pozornosti terapeuta a možnost v bezpečném prostředí zkoumat své prožívání, emoční reakce a chování, hledat zdravější řešení svých trápení a postupně budovat zdravější vztahy nejen k okolí, ale i k sobě samému.

Ke konzultaci se můžete objednat na telefonu +420 735 758 837 (recepce Psychosomatického centra Praha), nebo využijte formulář níže.

Mou práci superviduje: RNDr. Renata Svobodová & MUDr. Alena Večeřová – Procházková

Objednejte se ke konzultaci.

 

Chápat problémy, které se objevují na naší životní cestě, jako výzvy k dalšímu vývoji, to je jediný postoj, který má smysl. Dokud se člověk staví proti vlastnímu osudu, je uzdravení nemožné. Jen toho, co jsme přijali, se můžeme také zbavit.

 

Heinz-Peter Röhr

Share This